Velg en side

En kommune

i utvikling

Vi vil jobbe for at Vefsn skal være en mangfoldig kommune med et livskraftig og miljøvennlig næringsliv, samt livskvalitet i fokus for alle innbyggerne.

Kommunal styring og drift

Vefsn kommune skal være en JA-kommune.

◆ Arbeide for å styrke de folkevalgtes styring av kommunen.

◆ Være med på å sikre en ansvarlig drift og ha økonomisk kontroll, også på prosjekter.

◆ Legge vekt på større grad av åpenhet og gjennomsiktighet på alle nivåer i kommunal saksbehandling, og utvikle en sterkere service-orientert kultur.
– Måling av tilfredshet.
– Frister skal holdes.

◆ Jevnlig oppfølging og rapportering av kommunestyrets vedtak.
Det er viktig at kommunen beholder nødvendig fagkompetanse innen tjenesteområder som er berørt av konkurranseutsetting og privatisering.

◆ Hensyn til økonomi for kommunen og kvalitet for brukerne skal vektlegges når det skal vurderes konkurranseutsetting.

◆ Etablere et eget strategiutvalg for kommunestyret sammensatt av fire representanter fra privat næringsliv, og to fra offentlig sektor.

Næring

◆ Sikre bedrifter forutsigbare rammevilkår. Kommunen må sørge for effektive beslutningsprosesser, og bidra til et godt samspill mellom næringsliv og det offentlige.

◆ Ha spesielt fokus på tilrettelegging for bedrifter, og ha en bevisst strategi for at et bredere spekter av næringsliv skal etablere seg i kommunen.
– Fadderordning for nye bedrifter.
– Stimulere til større og mer solide næringsmiljøer.

◆ Kafe- og kulturbyen Mosjøen må videreutvikles gjennom kulturmangfold, bedre tilgjengelighet og synlighet.
– Ingen parkeringsavgift i kommunen.
– Parkeringshus i sørbyen.

◆ Sjøgato, vår felles stolthet, skal ha en fornyet reguleringsplan.
– Kommunal overtakelse av brannvernanlegg i Sjøgato.

◆ Arbeide for å gjøre Vefsn enda mer attraktiv for reiseliv.

◆ Avskaffe eiendomsskatt og arbeide for lavest mulig kommunale avgifter. Eiendomsskatt og kommunale avgifter skal ikke bli en kompensasjon for manglende økonomisk styring.

 

Helse, pleie og omsorg

◆ Eldreomsorgen skal styrkes etter den enkeltes behov.

◆ Ha tilstrekkelig og riktig tilrettelagte tjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

◆ Øke aktivitetstilbud for funksjonshemmede og eldre.

◆ Vefsn Kommune skal som et minimum ha et pleie- og omsorgstilbud som følger lov og forskrifter.

◆ Nytt hovedsykehus for Helgeland skal ligge i Vefsn.

◆ Stimulere til større og sterkere faglig kompetente helsemiljøer.

 

Skole og oppvekst
for barn og unge

◆ Gode oppvekst-vilkår skal sikres gjennom barnehage, skole, fritidstilbud og trygge omgivelser i nærmiljøet. Alle barn og ansatte skal ha et godt og trygt skole- og arbeidsmiljø.

◆ Skolestrukturen i Vefsn skal ikke endres uten at det er særskilt sterke grunner til det. Like sterkt som økonomi skal nærmiljø og områdeutvikling vektlegges.
– Beholde videregående skole i sentrum.

◆ Lovens norm og retningslinjer skal som et minimum følges. Det gjelder både bemanningsnorm med antall elever per lærer og kompetanseheving og etter- utdanning av lærere.
Det skal arbeides for likhet mellom de kommunale skolene.

◆ Det skal arbeides målrettet for at Vefsn skal ligge på øvre sjikt nasjonalt når det gjelder kvalitet i skolen.

◆ Bygge et senter for fjernundervisning, gjerne i tilknytting til bibliotek, skape et studentfellesskap.

 

Kultur og Idrett

Kultur og idrett er en viktig motor i kommunens utvikling.

◆ Et utstrakt samarbeid og partnerskap mellom næringsliv, idrett, kultur og kompetansemiljøer er avgjørende for å sikre vekst og utvikling i kommunen.

◆ Kommunen skal styrke og videreutvikle samarbeidet med frivillige lag, organisasjoner og næringsliv.

◆ Ta parkene i bruk til ulike aktiviteter, og med trenings- og aktivitetsapparater.

Distriktene

◆ Arbeide for å opprettholde aktivitet og bosetting i distriktene.

– Bygge ut fiber og mobilnett i distriktene.

– Gjøre det enklere å skille ut tomter i distriktene.

– Utjevning av kostnader ved etablering av bolig- og næringsbygg

mellom by og bygd.

 

Samferdsel

Nei til bompenger.

◆ Alternativt skal de etablerte bommene flyttes til kommunegrensen.
Forbedring av kommunikasjoner innad i kommunen og med resten av landet.

– Bedre og tilpassede flyavganger.
– Sovevogn tilbake til Mosjøen stasjon.
– Fleksibelt bybusstilbud.

 

Vil du være med å utvikle kommunen vår?

Meld deg inn i Vefsn Tverrpolitiske!
Registrer deg med skjemaet til høyre.
Kontigenten er 100,- og kan betales til kontonummer 1503 96 04725 eller på Vipps til 131225

Meld deg inn her:

Valgliste VTP

1. Kine Mosheim-Lysfjord
Butikkmedarbeider
f. 1987

2. Knut Wulff Hansen
Fysioterapeut
f. 1953

3. Celina Kongsdal
Student
f. 2000

4. Harry Emilsen
Pensjonist
f. 1943

5. Ingrid Bjørnli
Leder BHT
f. 1987

6. Roar Møller
Leder Gilles
f. 1960

7. Stina-Marie Kvandal
Prosjektleder
f. 1985

8. Dag Edvardsen
Pensjonist
f. 1987

9. Anne Marte Almås
Lærer
f. 1987

10. Kjell Arne Engelsø
Pensjonist
f. 1951

11. Karina Fermann
Leder bolig
f. 1981

12. Rune A. Slydahl
Butikkleder
f. 1971

13. Trine S. Drevland
Hjelpepleier
f. 1970

14. Inge Skagemo
Pensjonist
f. 1949

15. Katharina W. Hansen
Student
f. 2000

16. Stian Møller
Lærer
f. 1980

17. Hallvor Tverå
Pensjonist
f. 1948

18. Vegard Johansen
Butikkmedarbeider
f. 1986

19. Bjørnar J. Myrnes
Industriarbeider
f. 1973

20. Kristin E. Kongsdal
Ass. skole
f. 1972

21. Jon Andre Bråten
Posten
f. 1964

22. Trond Abelsen
Posten
f. 1966

23. Willy André Engås
Ambulansearbeider
f. 1971